Pristup informacijama

Pravo na dostupnost informacija kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakon uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji korisnik (svaka fizička i pravna osoba) ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način tijelo javne vlasti odbacit će rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva obvezno je ustupiti zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva tijelo javne vlasti će sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama a u vezi s člankom 23. Zakona najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva odlučiti o postupanju sukladno zahtjevu.

Pravni okvir

Godišnji izvještaji o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Način pristupa informacijama

Službena mrežna stranica: https://zaklada.civilnodrustvo.hr

Upiti:

U Nacionalnoj zakladi imenovana službenica za informiranje za aktivnosti i programe Nacionalne zaklade je Renata Kubik, voditeljica Razvojnog ureda za razvojne i sustavne podrške, a Darija Cokol, voditeljica Odsjeka za ugovaranje, imenovana je službenica za informiranje za aktivnosti Nacionalne zaklade kao PT-2 i programe EU.